بازنشستگان سال 1389

بازنشستگان سال 1389

  1- آقای نورمحمد حقیقت جو - بهیار

2- خانم مهری خاکسار - بهورز

3- خانم مولود حقیقی - بهورز

4- خانم پروانه شهبازی - بهورز

5- آقای حسن گودینی - کاردان بهداشت محیط

6- آقای براتعلی نورپژوه - الکتریسین

7- آقای محمد صادق ابراهیمی - کاردان آزمایشگاه

8- خانم صغری پیرانداخ - بهیار

9- خانم گیتی سعیدی - سرپرستار

10- خانم گوهر سلیمانی زاهد - کمک بهیار

11- آقای اصغر خزایی - کمک بهیار

12 - آقای ابراهیم فریفته - کمک بهیار

13- آقای محمد تقی شکیبا - بهیار

14- آقای حمید رضا عسگری - کمک بهیار

15- آقای صحبت اله خزایی - تکنسین رادیولوژی