دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۴۱
جستجو
 
Email

 e-mail

کارکنان

radiolojy مسئول بخش : مریم تیما - کارشناس رادیولوژی

علی جاورسینه - کاردان رادیولوژی

سرور زارعی- کاردان رادیولوژی

آزاد رستمی- کاردان رادیولوژی

/////////////////////////////////////////////////////////

محمد مظفری- کاردان رادیولوژی

radiolojy