رئیس بیمارستان :--------------

مدیر بیمارستان : احمد علی ظاهراصلانی

امور عمومی :-------------