رئیس بیمارستان : دکتر سعید بابلی

مدیر بیمارستان : احمد علی ظاهراصلانی

امور عمومی : آزاد رستمی