رئیس بیمارستان : دکترعلی قاسمی

رسانه جدید

مدیر بیمارستان : احمد علی ظاهراصلانی

امور عمومی :