بهداشت محیط

1-مسئول : کامیار رستم آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )رستم آبادی

2-مسعود کلهر ( کارشناس بهداشت محیط )                 مسعود کلهر

3- عسگر عباس آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )       عسگر

4-الهه نصیری نیا و میثم سلیمی  (کارشناس بهداشت محیط) محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره1

5--فرهادپارسی مهر(کاردان بهداشت محیط) وفرحبخش دیبا  (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره2

6-لیلا حسن آبادی (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت آموزشگاه بهورزی   

7- مژگان چشمه نوشی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهلر و مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره2