بهداشت محیط

1-مسئول : کامیار رستم آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )رستم آبادی

2-مسعود کلهر ( کارشناس بهداشت محیط )                 مسعود کلهر

3- عسگر عباس آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )       عسگر

4-فائزه فرهادی و میثم سلیمی  (کارشناس بهداشت محیط) محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره1

5- سعیده السادات هاشمی(کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت  مرکز بهداشتی شماره 2

6-فرحبخش دیبا  (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره2

7-فرهادپارسی مهر(کاردان بهداشت محیط)محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی گودین

8-فائزه فرهادی کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهلر

9-لیلا حسن آبادی (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت آموزشگاه بهورزی   

10-خانم عیوضی کارشناس بهداشت محیط محل خدمت مرکز شماره 3

11- رضا شهبازی آذرک کارشناس بهداشت محیط بیمارستان