مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی شماره 2

تلفن مرکز:48222800

رییس مرکز و پزشک مرکز: دکتر جواد ودادی

اسامی پرسنل :

آقای فرحبخش دیبا : کارشناس بهداشت محیط

diba  

///////////////////////////////////////////////////

: کاردان بهداشت خانواده

مریم توحیدی فر :کاردان مامایی

معصومه رضایی:کاردان بهداشت خانواده

ریحانه همتیان:کاردان مامایی

احمد رشیدی :کارشناس مبارزه با بیماریها

///////////////////////////////////////////////////////

آقای حامد فریدونی :کارشناس بهداشت حرفه ای

feridoni  

////////////////////////////////////////////////////

خانم اعظم همتی: کاردان آزمایشگاه

محمد حسین گودینی

آقای صادقی:پذیزش

 

 

خانه های بهداشت تحت پوشش

خانه بهداشت رحمت آباد- بهورزان آقای ایوب رحمت آبادی و خانم مینا رحمت آبادی

خانه بهداشت خمیس آباد-بهورز خانم گلی خزایی

خانه بهداشت کارخانه-رضا بیات و خانم صبوری