پرسنل مرکز بهداشتی درمانی روستایی فش

جمشید وفایی فر

jamshid

کاردان علوم آزمایشگاهی مسئول مرکز

علی حسین آبادی کاردان مبارزه با بیماریها

خانم احمدی زاده  کارشناس بهداشت محیط

خانم فائزه حسینی مامای بیه روستایی

عبدالحسن بنائی داروخانه

 

خانه بهداشت

خانه بهداشت فش 1-فرشته فشی

fash  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

خانه بهداشت فش 2 - محسن فش و شاهدخت اشرفی

خانه بهداشت هزارخانی - شعبان میرزایی و مریم پروینی

خانه بهداشت فشخوران - آسیه اقبالی

خانه بهداشت سلیمان آباد- سهراب رحمتی و گلچین آبباریکی