- قبولی جناب آقای مهندس دیبا در مقطع دکترا و همچنین آقای مهندس سلیمی در مقطع ارشد بهداشت محیط 96-95

-قبولی سرکار خانم فرحناز رحمتی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران