بسیج جامعه پزشکی

اعضاء کانون بسیج جامعه پزشکی

 1. مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی : دکتر داریوش خزایی
 2. جانشین کانون بسیج جامعه پزشکی : باقر پرویزی
 3. مدیر روابط عمومی و بازرسی : مسعود کلهر
 4. مدیر اداری و پشتیبانی : رضا شهبازی آذرک
 5. مدیر برنامه ریزی مالی : احمد حسینی
 6. مدیر نیروی انسانی : مسعود میرزائی
 7. مدیر تربیت بدنی عسگر عباس آبادی
 8. مدیر فرهنگی پرورشی: حمید درخشان
 9. مدیر امداد و درمان شهریار سمیعیان
 10. مدیر عقیدتی: هوشنگ کرمی مقدم
 11. مدیر سیاسی : آیت اله گودینی
 12. مربی سیاسی : جواد فقیری

برنامه کشیک در کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان کنگاور

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شماره همراه

توضیحات

1

هوشنگ کرمی مقدم

شنبه

09183386038

ساعت کشیک از ساعت 10 صبح لغایت 1 بعد از ظهر از تاریخ 94/05/17

2

مسعود کلهر

یک شنبه

09181381309

 

3

هوشنگ کرمی مقدم

دوشنبه

09183386038

 

4

مسعود میرزایی

سه شنبه

09185534770

 

5

حمید رضا درخشان

چهار شنبه

09189385701

 

6

عسگر عباس آبادی

پنج شنبه

09183386423

 

7

حسین ادیبان

شنبه

09188379055

 

8

احمد کیانی

یکشنبه

09189372745

 

9

احمد حسینی

دوشنبه

09187535861

 

10

باقرپرویزی

سه شنبه

09188304930

 

11

ایت الله گودینی

چهار شنبه

09187548415

 

12

رضا شهبازی

پنج شنبه

08348222020

 

13

محمد مهریار

شنبه

09183386631

 

14

قهرمان قیطاسی

یکشنبه

08348222020

 

15

الهه نصیری نیا

دوشنبه

09339615953

 

16

 احمد رشیدی کیا

سه شنبه

08348226899

 

17

مسعود کلهر

چهارشنبه

09181381309

 

 اسامی عضو کمیته پایگاه شهید امام حسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

- دکتر داریوش خزایی رئیس کمیته

- رضا شهبازی آذرک عضو کمیته

- حمید درخشان عضو کمیته

- هوشنگ کرمی مقدم عضو کمیته

- محمد حسن شایسته عضو کمیته