متخصصین زنان و زایمان :

سرکار خانم دکتر نهاوندی

سرکار خانم دکتر صرفه جو