اجرای طرح شهید رهنمون در مسجد فاطمیه

اجرای طرح شهید رهنمون در محله کم برخوردار محله اسلام آباد -ویزیت رایگان و جلسه آموزشی

رهنمون

توزیع دارو و ویزیت رایگان در مناطق روستایی به مناسبت ایام الله دهه فجر - کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان کنگاور

در روستاهای تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی دهلر

basij
basij
basij
basij
basij
basij
basij  

p
p
p
p
p 

p
p