فرحبخش دیبا: محل خدمت مرکزبهداشت شهرستان شهرستان کنگاور

تلفن تماس : 48223053