مسعود میرزایی: محل خدمت شبکه بهداشت  و درمان شهرستان کنگاور

تلفن تماس : 48224770