دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز آموزش بهورزی

مرکز آموزش بهورزی

شرح وظایف مرکز آموزش بهورزی

الف: پذیرش و آموزش

توجیه برنامه در روستاهای اصلی و قمر هر خانه بهداشت و جلب همکاری مردم شورای اسلامی ، معتمدان محلی و غیره

برقراری ارتباط با خانواده ها و جستجوی نفرات واجد شرایط برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توجیه ارزش این خدمات

تنظیم و نشر آگهی پذیرش بهورز بومی در روستاهای مورد نظر

جمع آوری مدارک مورد نیاز داوطلبان و تنظیم پرونده برای آنان

برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه برای انتخاب نفرات برتر از بین داوطلبان بومی هر محل و معرفی آنان به هسته گزینش

اعلام اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام وتکمیل پرونده در مرکز آموزش بهورزی

فراهم نمودن تسهیلات لازم برای سنجش سلامت دانش آموزان در بدو ورود به مرکز آموزش بهورزی

تامین امکانات رفاهی دانش آموزان

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش نظری عملی و کار آموزی و تربیت حضور فعال و مستمر مربیان در کلیه مراحل آموزشی

انجام امتحانات هر پایه در طول دوره بهورزی

تامین محیط سالم اجتماعی برای دانش آموزان در حال تحصیل و نظارت بر رفتار و انضباط آنان

ارائه گزارش پیشرفت برنامه های رئیس مرکز بهداشت شهرستان

برپایی اردوهای فعالی علمی ، فرهنگی ، تفریحی دانش آموزان بهورزی در معیت مربیان

ب: باز آموزی و نظارت

پایش وارزشیابی علمی خانه های بهداشت به همراه تیم پایش مرکز بهداشت به منظور تعیین نیازهای آموزشی بهورزان

همکاری با مرکز بهداشت دراستخراج و تجزیه وتحلیل  نتایج نیازسنجی ها و اولویت بندی آموزشی بهورزان

تدوین ، تنظیم و اجرای برنامه های بازآموزی بهورزان با مشارکت سایر واحدهای بهداشتی بر اساس نیازسنجی ها

ازشیابی مستمر برنامه های بازآموزی بهورزان با مشارکت سایر واحدهای بهداشتی

تنظیم ، اجرا و ارزشیابی برنامه بازآموزی کاردانهای ناظر مراکز بهداشتی درمانی با مشارکت مرکز بهداشت شهرستان

ج : سایر وظایف

 تدوین ، تنظیم و اجرای دوره های آموزشی جهت کارکنان در بدو خدمت با مشارکت مرکز بهداشت

مشارکت با مرکز بهداشت شهرستان در برگزاری دوره های آموزش پزشکی جامعه نگر

شرکت و حضور فعال در جلسات آموزشی و بازآموزی مرکز بهداشت شهرستان و استان و کمیته های مرتبط با آموزش در شهرستان

شرکت و حضور فعال در تیم های نظارتی مرکز بهداشت شهرستان

تشکیل جلسات شورای مربیان به صورت ماهیانه و بررسی وضعیت دانش آموزان بهورزی

تشکیل جلسات شورای بهورزی شهرستان با حضور نمایندگان بهورزان و بررسی مشکلات خانه ها و مراکز و

انعکاس مشکلات استانی و کشوری به مرکز بهداشت استان مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز


بهداشت شهرستان .

 مشارکت در امور فنی بهورزان ( ارشیابی سالیانه - ارتقای شغلی – تغییر عنوان و......)

 همکاری با فصلنامه بهورز ، تهیه و جمع آوری مطالب آموزشی مناسب از پرسنل جهت ارسال به دفت