رئیس مرکز بهداشت شهرستان کنگاور

شهبازی۱

مهندس رضا شهبازی

تلفن محل کار: 08348223051

نمابر:08348225009

    خلاصه ای ازسوابق کاری

  1. مسئولین مراکز بهداشتی درمانی
  2. کارشناس مسئول بهداشت محیط
  3. معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور