رئیس مرکز بهداشت شهرستان کنگاور

دیبا

مهندس فرحبخش دیبا

تلفن محل کار: 08348223051

نمابر:08348225009