- قبولی جناب آقای مهندس دیبا در مقطع دکترا و همچنین آقای مهندس سلیمی در مقطع ارشد بهداشت محیط 96-95

-قبولی سرکار خانم فرحناز رحمتی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

کسب 2 مدال برنز توسط کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور در دومین المپیاد فرهنگی- ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت

آقای حمید درخشان مسئول حسابداری این شبکه در (50 متر کرال سینه و 100 متر آزاد )مقام سوم و  مدال برنز این دوره از مسابقـات را کسب نمود