دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / دبیر خانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاوردر راستای سیاست­های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استفاده از ظرفیت عظیم مشارکت عمومی در تأمین سلامت و در جهت تحقق بند ۱۱ سیاست­های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موضوع افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها، سازمان­های فرهنگی، آموزشی و رسانه­ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان تشکیل گردید.

دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی، واحد هماهنگ­کننده و پایش­گر در فرآیند تدوین، تصویب، استقرار و ارزشیابی سیاست­ها و برنامه­های متنوع توسعه سلامت است. از جمله وظایف و مسئولیت این دبیرخانه مدیریت و راهبری ظرفیت­های اجتماعی در بخش سلامت در مناطق تحت پوشش و هدایت آن­ها در جهت توسعه و ارتقاء نظام سلامت از طریق سازماندهی، توسعه و حمایت از مؤسسه خیریه و سازمان­های مردم نهاد و ارتباط مؤثر با واحدهای درون بخشی و سازمان­های بین بخشی می­باشد.

 

 مأموریت

دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی، به­ عنوان بازوی تصمیم­ ساز کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی،  مدیریت و هماهنگ­سازی فرآیند سیاست­گذاری را بر عهده دارد. برای تحقق این مأموریت، با شناخت شبکه ذینفعان و یاری گرفتن از آنان، شواهد کافی برای توصیف و تحلیل مسائل سلامت شهرستان را فراهم می­آورد و مداخله­ ها و سیاست­های مطلوب را در چارچوب اسناد بالادستی و حوزه اختیارات استان و شهرستان را پیشنهاد می­کند.

  اهداف

– رشد و نهادینه­سازی همکاری بین بخشی برای تدوین و اجرای اقدامات سلامت محور در بخش های دولتی ، خصوصی و غیر دولتی

– رشد و نهادینه­سازی مشارکت مردم در ارتقای سلامت خود و جامعه پیرامون شان

– نهادینه سازی تغییرات لازم برای دیده­بانی و توسعه سلامت ذیل اسناد و برنامه های بالا دستی

– فراهم آوردن بستری مناسب برای اجرای بهتر برنامه­­ بخش­­های توسعه موثر بر سلامت و سیاست­های کلان استان