مرکز بهداشت شهرستان کنگاور

مرکز بهداشت شهرستان
مرکز بهداشت کنگاور یک سازمان دولتی و زیر مجموعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه از سال 1365  می باشد.

خدماتی که توسط این مرکز ارائه میشوند شامل خدمات بهداشت خانواده و بهداشت دهان و دندان و بهداشت مدارس و بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط و آموزش بهداشت و پیشگیری و مبارزه با بیماریها می باشد.

مرکز بهداشت کنگاور با هدف تا مین و حفظ و ارتقای سطح سلامتی جمعیت تحت پوشش خود در جهت جلب رضایت مشتریان خود از راهکارهای زیر استفاده می نماید.


 -1 ارتقاء سطح آگاهی و نگرش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در جامعه تحت پوشش خود از طریق انجام فعالیتهای آموزشی.

-2 بهبود مستمر منابع نیروی انسانی از طریق بکار گیری نیرو های متخصص و مجرب و افزایش سطح آگاهی و مهارت کارکنان از طریق آموزش.

-3 جلب مشارکت مر دمی و نیز تقویت روابط بین بخشی موثر با استفاده از مدیریت مشارکتی و پویا به منظور جلب همکاری در امر توسعه بهداشت.

.-4 بهبود مستمر فرآیندهای جاری در واحدهای مختلف تابعه.

واحد های تشکیل دهنده مرکز بهداشت شهرستان کنگاورشامل:بهداشت محیط طرح و گسترش بهداشت خانوادهبیماریهابهداشت مدارسبهداشت حرفه ای واکسیناسیونخدماتآموزش سلامتآمار دبیرخانه و ماشین نویسی می باشد. در این شهرستان 84 روستا وجوددارد که دارای 33 خانه بهداشت و6 مرکز بهداشتی درمانی فعال می باشد که توسط این واحدهاکلیه خدمات بهداشتی درمانی به جمعیت تحت پوشش ارائه می گردد