معرفی:

کارشناس مسئول طرح و گسترش :

مسئول : فرحبخش دیبا 
آیت اله گودینی

هادی نظری
علی حسین آبادی

شرح وظایف

شرح وظایف واحد گسترش شبکه وپزشک خانواده :
1- راه اندازی مراکز و پایگاهای بهداشتی جهت دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی اولیه
2- تأمین و توزیع نیروی انسانی مراکز بهداشتی درمانی تابعه
3- هماهنگی جهت هزینه شدن اعتبارات به ترتیب اولویت
4- برآورد و تامین و توزیع تجهیزات، توزیع تعمیرات و فضای فیزیکی.
5- آموزش بدو خدمت نیروهای طرحی .
6- اصلاح برنامه نرم افزاری—اتوماسیون آماری-Hnis- Dtarh
7- نظارت و پایش مراکز و پایگاههای تابعه
8- مدیریت برنامه های پزشک خانواده
10 - تهیه گزارش تفضیلی ماهانه
11 - تهیه و تدوین طرح جامع عملیاتی
12 – اجرای برنامه داوطلبان سلامت و جلب مشارکت مردمی
13 - تکمیل DTدر بخش نیروی انسانی و زیج حیاتی و نظارت و اجرای برنامه

14-مدیریت برنامه های پزشک خانواده