آمار

مسئول آمار و خدمات ماشینی :  آقای نورمراد رحمتی - کارشناس آمار

0837-2224373