متخصصین جراحی شاغل در بیمارستان :

دکتر منصوری - جراحی عمومی

دکتر کامران مرادی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر مریم الماسی - زنان و زایمان

دکتر نصرت نقاب- زنان و زایمان

دکتر آرش رستمی - متخصص بیهوشی