معرفی

کارشناس مسئول : آقای سعید سهرابی

شرح وظایف:

 1-      نظارت ، پایش و ارزیابی نیروهای ستادی و محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله

2-      ایجاد هماهنگی و مشارکت بین بخشی در اجرایی موثر برنامه های بهداشتی

3-      ابلاغ برنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه ها به سطوح مختلف

4-      سازماندهی و برنامه ریزی برای اجرای موفق برنامه های مراقبت جهت کنترل، حذف و ریشه کنی بیماریهای واگیر

5-      طراحی و تدوین و اجرا برنامه های آموزشی به صورت کارگاه یا سمینار و جلسات آموزشی

6-      طراحی و تدوین و اجرا برنامه های تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف

7-      برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی سالیانه بیماریهای واگیر

8-      جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه پسخوراند به منظور تعیین میزانهای بروز وشیوع بیماریهای واگیر وشناخت مسائل بهداشتی

پرسنل واحد بیماریهای شهرستان کنگاور

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تخصص

ا

طاهره

خزایی

پزشک اپیدمیولوژی

پزشک عمومی

2

سعید

سهرابی

مسئول بیماری های واگیر

کارشناس مبارزه با بیماریها

3

سعید

سهرابی

مربی آموزشگاه بهورزی

کارشناس مبارزه با بیماریها

 ۴

 فاطمه دهبالایی بهداشت عمومی

5

بنفشه

عزیزی

مسئول آزمایشگاه

کاردان آزمایشگاه

 6  مهسا  سلیمانی
بهداشت عمومی

7          سلطانعلی    میرزایی           بهداشت عمومی