معرفی

 

کارشناس واحد : آقای غلامحسین شریفی

تلفن محل کار

 083-48224373

شریفی

///////////////////////////////

حشمت اله امید بخش

کاردان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی روستایی گودین

امیدبخش

     

/////////////////////////////////

حامد فریدونی

کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشتی درمانی شماره1

feridoni

 

مقدمه :

شاغلین حرف مختلف بدون تردید یکی از مهمترین سرمایه های هر جامعه ای محسوب میشوند که با اشتغال درسنگر تولید وخدمات،چرخهای اقتصادی جامعه را به حرکت در آورده وشکوفایی اقتصادی را تضمین می نماید ،بنابراین سلامت آنها نه تنها از بعد انسانی حائز اهمیت می باشد،بلکه از بعد اقتصادی نیز در اولویت است.قشر عظیمی از جمعیت کشور ما در کارگاهها وکارخانجات مشغول کارهستندوشیوع بعضی بیماریها،خصوصا“ آنها که منشاء شغلی دارند،موجب از کار افتادگی نیروی انسانی فعال و مولد ونهایتا“ ضرر و زیانهای هنگفت اقتصادی میشود.به همین لحاظ اعمال سیاستهای حمایتی ازجمله تامین خدمات بهداشتی برای کارگران نه تنها موجب ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود بلکه زمینه ساز پرورش استعدادهای درخشان وتبلور افکار نو وخلاق در عرصه صنعت،معدن،خدمات وکشاورزی می باشد.بنابراین حفظ سلامت این گروه عظیم ازوظایف اصلی دولت،دست اندرکاران،برنامه ریزان وکارفرمایان کشور است.

دراین میان واحد بهداشت حرفه ای نیز به استنادماده 85 و تبصره یک ودو ماده 96 ماده  قانون کارجمهوری اسلامی ایران و باتوجه به شرح وظایف خود وآگاهی کامل پرسنل واحد در رابطه با عوامل زیان آور و تهدید کننده شاغلین، وظیفه خطیری را  در زمینه تامین ،حفظ وارتقاع سطح سلامت شاغلین کشور بر عهده دارد.