دکتر ادریس خالدی

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

08348224351