بسیج جامعه پزشکی

اعضاء کانون بسیج جامعه پزشکی

 1. مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی : دکتر داریوش خزایی
 2. جانشین کانون بسیج جامعه پزشکی : باقر پرویزی
 3. مدیر روابط عمومی و بازرسی : مسعود کلهر
 4. مدیر اداری و پشتیبانی :جواد فقیری
 5. مدیر برنامه ریزی مالی : احمد حسینی
 6. مدیر نیروی انسانی : مسعود میرزائی
 7. مدیر تربیت بدنی عسگر عباس آبادی
 8. مدیر فرهنگی پرورشی:حسین کرماجانی
 9. مدیر امداد و درمان شهریار سمیعیان
 10. مدیر عقیدتی: هوشنگ کرمی مقدم
 11. مدیر سیاسی : آیت اله گودینی
 12. مربی سیاسی : عابد شهسواری 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

شماره همراه

توضیحات

1

هوشنگ کرمی مقدم

 

09183386038


2

مسعود کلهر

 

09181381309

 

3

هوشنگ کرمی مقدم

 

09183386038

 

4

مسعود میرزایی

 

09185534770

 

5

حمید رضا درخشان

 

09189385701

 

6

عسگر عباس آبادی

 

09183386423

 

7

حسین ادیبان

 

09188379055

 

8

احمد کیانی

 

09189372745

 

9

احمد حسینی

 

09187535861

 

10

باقرپرویزی  

09188304930

 

11

ایت الله گودینی

 

09187548415

 

12    حسین کرماجانی    09187303727

13

محمد مهریار

 

09183386631

 

14

قهرمان قیطاسی

 

08348222020

 

15

الهه نصیری نیا

 

09339615953

 

16

 احمد رشیدی کیا

 

08348226899

 

17

مسعود کلهر

 

09181381309

 

 اسامی عضو کمیته پایگاه شهید امام حسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

- دکتر داریوش خزایی رئیس کمیته

 - حمید درخشان عضو کمیته

- هوشنگ کرمی مقدم عضو کمیته

- محمد حسن شایسته عضو کمیته

-حسین کرماجانی عضو کمیته