بسیج جامعه پزشکی

اعضاء کانون بسیج جامعه پزشکی

 1. مدیر کانون بسیج جامعه پزشکی : باقر پرویزی
 2. جانشین کانون بسیج جامعه پزشکی : هوشنگ کرمی مقدم
 3. مدیر روابط عمومی و بازرسی : مسعود کلهر
 4.  
 5. مدیر برنامه ریزی مالی :جواد فقیری
 6. مدیر تربیت بدنی عسگر عباس آبادی
 7. مدیر فرهنگی پرورشی: حامد فریدونی
 8. مدیر امداد و درمان تیم 1 : حسین کرماجانی
 9. مدیر عقیدتی: محمدرضا ساجدی
 10. مدیر سیاسی : آیت اله گودینی
 11. مدیر امداد و درمان تیم 2 :شیرزاد واحدی

 اسامی عضو کمیته پایگاه شهید امام حسین شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

- دکتر ادریس خالدی رئیس کمیته

 - حمید درخشان عضو کمیته

- هوشنگ کرمی مقدم عضو کمیته

- باقر پرویزی  عضو کمیته

-مسعود کلهر  عضو کمیته