کارکنان

مسئول بخش : خانم زهرا عظیمی فشی - کارشناس و سوپروایزر آزمایشگاه

متولد:1356

///////////////////////***********//////////////////////

پرسنل شاغل در آزمایشگاه:

دکتر کورش موقر نزاد - پزشک پاتولوزی
1- فاطمه خزایی - کاردان آزمایشگاه

2- فاطمه نعیم وفا - کاردان آزمایشگاه

3- فریبا اکبری - کاردان آزمایشگاه

4- زهرا طاهرآبادی - کاردان آزمایشگاه

5-پریوش ذاکری

6-سمیرا خزایی

7-گلاره سهیل بیگی

8-عاطفه کمالی

9-طیبه کارخانه

10-وحید براری

11-حمیدسرمستی

12-مجید آرش