دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی