بهداشت خانواده

 مسئول گروه  بهداشت خانواده : خانم اعظم گودینی

1- خانم اعظم صفری ( ماما ) مسئول کودکان

2-پریسا قلخانی

3-سونیا احمدی (سالمندان . میانسالان)