بهداشت خانواده

 مسئول گروه  بهداشت خانواده : خانم اعظم گودینی

 

1-پریسا قلخانی

2-سونیا احمدی (سالمندان . میانسالان)

3-سحر شعبانپور