تعداد تخت فعال 6 تخت

مسئول بخش : فاطمه شکارچی

اعظم افشاریان - پرستار

سونیا احمدی - پرستار

فاطمه کارخانه - پرستار

منیجه رحمانی فر- پرستار

ناهید صیدی - پرستار

زینب رحمتی - پرستار

مریم خاکسار - پرستار