اسامی سوپروایز ها :

1- هدیه فتاحی

2- سهیلا اله دانه

3- طیبه امیدی

4- منیجه رحمانی فرد

5-عاطفه پورمحمد

6-مینا باقرنژاد