مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 2

 تلفن مرکز:48222800

رییس مرکز و پزشک مرکز: دکتر جواد ودادی

اسامی پرسنل :

آقای عبداله محمدی فرد : کارشناس بهداشت محیط

                                                                                                                                                                                            فرهاد پارسی مهر کاردان بهداشت محیط 

///////////////////////////////////////////////////

: مسئول آزمایشگاه

خانم  : کاردان مامایی

: کاردان بهداشت خانواده

مریم توحیدی فر :کاردان مامایی

معصومه رضایی:کاردان بهداشت خانواده

ریحانه همتیان:کاردان مامایی

احمد رشیدی :کارشناس مبارزه با بیماریها

///////////////////////////////////////////////////////

آقای هوشنگ کرمی مقدم :کارشناس بهداشت حرفه ای

////////////////////////////////////////////////////

خانم اعظم همتی: کاردان آزمایشگاه

آقای صادقی:پذیزش

 

 

خانه های بهداشت تحت پوشش

خانه بهداشت رحمت آباد- بهورزان آقای ایوب رحمت آبادی و خانم مینا رحمت آبادی

خانه بهداشت خمیس آباد-بهورز خانم گلی خزایی

خانه بهداشت کارخانه-رضا بیات و خانم صبوری