پرسنل

 مسئول اورژانس : سمیرا پورحسابی - پرستار
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////

مریم طاهرآبادی - پرستار

سهیلا الله دانه - پرستار

 شهین اسلامپور - پرستار

کامران حیدری - بهیار

فیروز سلیمانی - پرستار

عزیز علی بهمنش - بهیار

نورمحمد حقیقت جو - بهیار

عابدین شهسواری - بهیار

orjans