کارکنان

 

مسئول نظارت بر درمان :
معصومه اکبری

کارشناس نظارت بر درمان: حسنیه سادات زمانی