شکوفه راستگو مسئول بخش زنان 

تعداد تخت فعال در این بخش 27 تخت

مریم نیک مرام -سربرستار

معصومه حسین پور-پرستار

لیلا رحمتی- پرستار