نقشه سایت

صفحه اصلی

معرفی شهرستان

تاریخچه شهرستان

معرفی شبکه

ریاست شبکه

منشور اخلاقی شبکه

کارگزینی

کارکنان

وظایف

حسابداری

کارکنان

نظارت بر درمان

کارکنان

حراست

کارکنان

مرکز بهداشت

ریاست

امور عمومی

واحد آموزش و سلامت

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

گروه طرح و گسترش

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

طرح و توسعه شبکه ها

پزشک خانواده

نیروی انسانی

گروه بهداشت خانواده

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سلامت مادران

سلامت نوزادان

سلامت کودکان

سلامت سالمندان

جمعیت و سلامت باروری

بهبود تغذیه جامعه

کپی جمعیت و سلامت باروری

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

تماس با گروه

گروه بهداشت محیط

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بهداشت آب و فاضلاب

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

بهداشت اماکن عمومی

بهسازی محیط

بهداشت پرتوها

مدیریت مواد زائد جامد

مراکز مشاوره وترک دخانیات

بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی

بهداشت محیط در شرایط اضطراری

کارگروه ها وجلسات

بسیج سلامت نوروزی

بهداشت هوا

اطلاعات و ارتباطات

عملکردها

وضعیت موجود

شاخص های بهداشتی

دستورالعمل برنامه پیوست سلامت

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

دفاتر پیشخوان دولت (جهت دریافت کارت بهداشت)

شرح وظایف

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

بیماریهای واگیر

بیماریهای غیر واگیر

بهداشت روان

ایمن سازی

مراکز ارائه خدمات

اطلاعات و ارتباطات

برنامه های استراتژیک

برنامه های عملیاتی

نظام هماهنگی گزارش دهی بیماریها

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت حرفه ای

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

کارگاهها وشاغلین تحت پوشش

معاینات ادواری شاغلین

اطلاعات و ارتباطات

تماس با گروه

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت مدارس

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

معاینات غربالگری دانش آموزان

معاینات پزشکی دانش آموزان

پیگیری بیماریهای واگیر وغیر واگیر

بهداشت محیط مدارس

واکسیناسیون دانش آموزان

ارائه خدمات حمایتی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش دهی ، محاسبه وارائه شاخص ها

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد بهداشت دهان و دندان

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

آموزش

پیشگیری

درمان

اطلاعات و ارتباطات

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد امور آزمایشگاهها

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

سل

التور

مالاریا

دیابت

غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادان

واحد امور دارویی

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه های آموزشی

پایش ونظارت

خرید کنتراسپتیوها

خرید سایر اقلام داروئی

اطلاعات و ارتباطات

گزارش سالیانه خرید داروئی

انبار گردانی سالیانه

تماس با واحد

نظرسنجی و پیشنهادات

واحد آمار

آشنایی با گروه

فعالیت ها و برنامه ها

برنامه ثبت مرگ

اطلاعات و ارتباطات

اطلاعات جمعیتی

تماس با مرکز بهداشت

مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 2

پایگاه سلامت ضمیمه شماره 2

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره 2

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 1

پایگاه سلامت ضمیمه شماره 1

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شماره 1

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فش

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی گودین

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شماره 3

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهلر

بیمارستان

معرفی و تاریخچه

ریاست و مدیریت

دفتر

سوپروایزر

مترون

درمانگاه

پاراکلنیک

آزمایشگاه

کارکنان

سونوگرافی

سی تی اسکن , رادیولوژی

داروخانه

دیالیز

کادر پزشکی بیمارستان

بخشها

اورژانس

معرفی کارکنان

اتاق عمل

کارکنان

جراحی

مردان و اطفال

زنان

دیالیز

کارکنان و تجهیزات

سی سی یو

زایشگاه

اداری

منشور اخلاقی بیمارستان

فوریت ها

کارکنان

شرح وظایف

اخبار

مدیریت خطر بلایا

مسئول مدیریت خطر بلایا

فعالیت ها

زندگی سالم

مرکز آموزش بهورزی

آشنایی با واحد

فعالیت ها و برنامه ها

روابط عمومی

مسئول

شرح وظایف

مقالات

موفقیت همکاران

بسیج جامعه پزشکی

فعالیت

کارکنان

گالری عکس

برنامه سلامت خانواده

درباره ما

تالار گفتگو

دبیر خانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی

نقشه سایت