تماس با گروه بهداشت محیط

شماره تماس 083-48223053 

خیابان معلم -نبش خیابان امام حسین(ع) واحد سلامت محیط