پرسنل مرکز بهداشتی درمانی روستایی فش

فش  

عبدالحسن بنائی داروخانه

 

خانه بهداشت

خانه بهداشت فش 1-فرشته فشی

fash  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

خانه بهداشت فش 2 - محسن فشی و شاهدخت اشرفی

خانه بهداشت هزارخانی - شعبان میرزایی و مریم پروینی

خانه بهداشت سلیمان آباد- سهراب رحمتی وفاطمه سلطان آبادی