شرح وظایف

عنوان رشته:مسئول امور فوریتهای پزشکی
تعریف: این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آن تحت نظارت کلی عهده دار انجام امور از قبیل خدمات درمانی اولیه پزشکی به بیماران و مجروحان اورژانس ناشی از تصادفات با وسائط نقلیه ، انفجار ، آوار ، سقوط از بلندی ، شکستگی ها ، سوختگیها ، مسمومیت ها ، بریدگی ها ، خفگی ( با آب یا گاز ) حوادث صنعتی ( قطع عضو ) ، بیماران قلبی ، زایمان و ... می باشند
 نمونه وظایف و مسئولیتها:
انجام کمکهای اولیه پزشکی در مورد بیماران و مجروحان
معاینه بیمار و گزارش وضع اولیه او به پزشک مربوطه
کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشارخون ، نبض ، تنفس و غیر و گزارش به پزشک مربوطه
معاینه مجروحان در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه
گرفتن رگ باز ، گرفتن نوار قلب و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی به مرکز مربوطه
انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات ABCD و انجام عملیات CPR در خصوص بیماران اورژانس
انجام لوله گذاری تراشه با کسب مجوز از پزشک ارتباطات
تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک
برقرار ساختن ارتباط با مراکز اصلی اورژانس و پزشک مربوطه بهوسیله بی سیم
رانندگی وسیله نقلیه جهت رسیدن سریع به محل ماموریت و همچنین حمل بیمار به مراکز درمانی
ایجاد اطمینان خاطر در بیمار
انجام سایر امور مربوطه