بهداشت محیط

1-مسعود کلهر ( کارشناس مسئول بهداشت محیط )                 مسعود کلهر

2- عسگر عباس آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )       عسگر
3- فرحبخش دیبا (کارشناس بهداشت محیط)

4- فرشته فشی (کارشناس نظارت بر آرایشگاه های زنانه)

5-الهه نصیری نیا و میثم سلیمی  (کارشناس بهداشت محیط) محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره1

6--فرهادپارسی مهر(کاردان بهداشت محیط) و عبداله محمدی فرد (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره 2

7-لیلا حسن آبادی (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت آموزشگاه بهورزی   

8- محمد چگنی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قارلق و مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی فش

9-آقای رستمی کارشناس بهداشت محیط مرکز شماره 3

10-حشمت اله امید بخش کاردان بهداشت حرفه ای (افتخاری محیط را هم انجام می دهد.)