بهداشت محیط

1-مسعود کلهر ( کارشناس بهداشت محیط )                 مسعود کلهر

2- عسگر عباس آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )       عسگر

3-الهه نصیری نیا و میثم سلیمی  (کارشناس بهداشت محیط) محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره1

4--فرهادپارسی مهر(کاردان بهداشت محیط) وفرحبخش دیبا  (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره2

5-لیلا حسن آبادی (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت آموزشگاه بهورزی   

6- محمد چگنی مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهلر و مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی فش

7-میثم سلیمی کارشناس بهداشت محیط مرکز شماره 1