پرسنل

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

غلامرضا گودینی

reza

پرستار-مسئول فوریت ها

2

بهمن حسن آبادی

پرستار

bahman

3

شمس اله مومنی

پرستار

mo  

4

قهرمان قیطاسی

پرستار

gh  

5

سعید رستمی صفا

پرستار

ros  

6

محمد حسن چهره

پرستار

chareh

7

شهریار سمیعیان

پرستار

8

حسین کارخانه

کاردان بیهوشی
foritha  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پایگاه فوریتهای پزشکی دوراهی نهاوند

آزاد رنجبر - مسلم رمضانی - سجاد سلیمانی - خالد صالحی و عیداله فتاحی