امورعمومی

مسئول : عابد شهسواری

تلفن :48228118

شرح وظایف :
  تعیین خط مشی ، ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور اداری و مالی و امور عمومی مشتمل بر خدمات عمومی ، کارپردازی ، تدارکات ، انبار ، دفتر و بایگانی ، تاسیسات ، نقلیه
شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم
برنامه ریزی به منظور ارتقاء خدمات مالی و اداری
نظارت بر حسن جریان امور واحد های تحت پوشش
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و صدور مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
انعقاد کلیه قراردادهای شبکه از جمله نیروهای خدماتی ، فضای سبز ، تاسیسات و چاپ و تکثیر و ...
نظارت بر کار شرکت های خدماتی طرف قرارداد با شبکه