کادر درمانی و بهداشتی

رییس مرکز : دکتر فارض جمالی

********************************************************

*************************************************************

کارکنان :

کاردان مبارزه با بیماریها- فاطمه دهبالایی

 داروخانه - فاطمه حسین آبادی

گروه سلامت خانواده : -مریم مجیدی (مادران)-میترا جعفری (مادران)- سمانه طاهرآبادی(سلامت باوری) - طیبه کولیوند (مامایی روستایی)

بهداشت حرفه ای : هوشنگ کرمی مقدم 

پذیرش: منیره اکبری

 

خانه بهداشت های تحت پوشش

kermajani خانه بهداشت کرماجان : حسین کرماجانی

خانه بهداشت حمزه آباد-آسیه اقبالی - سلطانعلی خزایی

خانه بهداشت رستم آباد-زهرا عسگری و عادل سلطان آبادی

خانه بهداشت سلطان آباد-عادل سلطان آبادی

خانه بهداشت فیروز آباد-خدیجه کارخانه ای