معرفی :

مسئول : خانم شهناز گلیارانی

کارکنان :

                                                                          خانم قمرتاج صادقی زاده

 خانم نرگس منصفی

خانم لیلا کارخانه

تلفن تماس:08348224411

********************************

 
شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه

1. کنترل نمونه های ارسال شده از پذیرش و بخشهای بیمارستان و تطابق دادن آزمایش درخواستی با نوع و مقدار نمونه ارسالی
2. انجام آزمایشات دریافتی ( هماتولوژی – بیوشیمی – سرولوژی – میکروب شناسی – انگل شناسی – کامل ادرار – هورمون شناسی – ایمنولوژی – بانک خون  )
3. ثبت اسامی ، تاریخ ، نوع آزمایش و نتایج در دفاتر مربوطه ، ثبت لیست کار روزانه و ارسال به بخش جواب دهی
4. انجام آزمایش مجدد بر روی موارد مشکوک در صورت لزوم
5. همکاری در کنترل و نظارت بر آماده سازی محلولهای مورد استفاده
6. کمک به سایر بخشهای آزمایشگاه در صورت افزایش پذیرش
7. رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردی و کمک در بهبود وضعیت بهداشتی و نظارت بر انجام آن توسط کارکنان تحت نظر
8. همکاری در جمع آوری و ارائه آمار مورد نیاز مقام مافوق
9. کمک در امر آموزش دانشجویان و کارورزان
10. نظارت و همکاری با کاردان بخش مربوطه در آزمایشگاه
11. تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه به مسئول ذیربط
12. شرکت در جلسات آموزشی آزمایشگاه جهت ارتقاء سطح آگاهی و انجام اقدامات لازم در زمینه انطباق برنامه های آموزشی با روشهای جدیدآموزشی
13. شرکت در برنامه های اپیدمیولوژی و سایر برنامه های بهداشتی
14. تهیه وتنظیم مقالات علمی و مشارکت در امور تحقیقاتی ، پژوهشی و بررسی کارهای قابل نشر
15. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق