معاینات غربالگری دانش آموزان بر اساس شناسنامه سلامت دانش آموزان

  معرفی برنامه

یکی از عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در هر دوره تحصیلی سلامت جسمانی و روانی آنان است.بنابراین چه از نظر آموزشی و کنترل عوامل افت تحصیلی و چه از نظر بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها و بروز معلولیت ها لازم است سلامت جسمی و روانی تمامی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گیرد . منظور از معاینات غربالگری جستجوی بیماری یا اختلال به وسیله آزمون های عملی و سریع ، معاینه و یا روش های دیگر در افرادی است که ظاهراً سالم به نظر می رسند.در مراقبت های بهداشتی درمانی دانش آموزان ، برای شناسایی برخی از بیماری و نقایصی مانند اختلالات رشد ، مشکلات بینایی و شنوایی ، بیماری های لثه و پوسیدگی دندان، گواتر و کم خونی ، اختلالات رفتاری، انحراف ستون فقرات واختلالات عملکرد دستگاههای بدن معاینات غربالگری به صورت سالانه انجام می شود که شامل معاینات پزشکی وارزیابی مقدماتی دانش آموزان بوده و نتایج آن در شناسنامه سلامت دانش آموز ثبت می گردد.

اهداف برنامه

فرآیندهای برنامه

- انجام معاینات دانش آموزان بدو ورود به دوره اول ودوره دوم متوسطه

- روند اجرای معاینات و مراقبت دوره ای گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال تحت پوشش

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

- معاینات پزشک عمومی وسایر پیگیریها

- راهنمای بالینی وبرنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی ۲۵-۶ ویژه غیر پزشک

- راهنمای بالینی وبرنامه اجرایی تیم سلامت برای ارائه خدمات رده سنی ۲۵-۶ ویژه پزشک

- جدول تبدیل zscor001به صدک

- جدول طبقه بندی فشارخون پسران ۰۰۱

- جدول طبقه بندی فشارخون دختران ۰۰۱

- مراقبت از نظر وضعیت نمایه توده بدنی (BMI)

- سوالات غربلگری اختلالات روانپزشکی

- معاینات دوره ای دانش آموزان در سال تحصیلی۹۳-۹۲

- نامه اداره کل درخصوص ارائه خدمات به گروههای سنی نوجوانان و جوانان

- نحوه انجام معاینات دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه دوم

- نکات قابل توجه در انجام معاینات درمدارس دارای مربی وفاقد مربی

- نامه کشوری چگونگی روند انجام معاینات
فرمهای مربوط به هر برنامه

شاخص های برنامه

چک لیست های نظارتی برنامه

فرمهای آماری برنامه

- فرم آمار ی ۱۷-۱۱ سال

- فرم آماری ۱۰-۶ سال

متون آموزشی برنامه جهت کارکنان ستادی و محیطی

اهداف برنامه های عملیاتی ۳ سال گذشته و میزان تحقق آن اهداف

گزارش پیشرفت برنامه ها در سال جاری

نقاط قوت و ضعف برنامه

استراتژیهای برنامه