شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشت: 


 
1- برنامه ریزی جهت انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه ای در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات
  -2
تدوین برنامه استراتژیک واحد
  -3
تدوین برنامه های دوره های آموزشی برای گروههای هدف
  -4
برآورد و تامین منابع و امکانات و الزامات مورد نیاز جهت اجرای برنامه های بهداشت حرفه ای
 
سازماندهی :
  -5
هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت ومراکز بهداشتی درمانی تابعه
  -6
هماهنگی بین بخشی و برون بخشی با سازمانهای مرتبط ( معاونت، اداره کل کار و امور اجتماعی، سازمان محیط زیست، شهرداری ، اتحادیه‌های صنفی و.....) .
 
نظارت و پایش :
- 7 
نظارت و پایش فعالیتهای بهداشت حرفه‌ای ستاد و مراکز تابعه و ارائه نظریات کارشناسی جهت رفع مشکلات موجود .
  -8
نظارت بر تجزیه و تحلیل عملکرد بهداشت حرفه ای مراکز و تهیه و ارسال فیدبک به مراکز مربوطه .
  -9 
نظارت بر اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای ( طرح خانه های بهداشت کارگری، بهگر و .... )
  -10
نظارت و پیگیری تشکیل کمیته فنی حفاظت و بهداشت کار
 
هدایت و رهبری
  -11
هدایت برنامه استراتژیک واحد
  -12
تلاش در جهت حفظ و تقویت روحیه مشارکتی و انگیزش کارکنان بمنظور ارتقاء فرآیندهای واحد.
  -13
تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرائی فرآیندهای واحد بهداشت حرفه ای و بازنگری این دستورالعملها در صورت نیاز.
  -14
همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی استانی ، ملی و مقطعی.
  -15
بررسی پیشنهادات و پیگیری حل مشکلات واحدهای تحت نظارت.
  -16
تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعملهای کاری مورد نیاز و ابلاغ به مراکز تابعه.

شاخصهای عمده بهداشت حرفه ای

 

شش ماهه اول 1393

درصد شاغلین تحت پوشش

4/92

درصد کارگاههای تحت پوشش

6/87

درصد شاغلین تحت پوشش معاینات کارگری

30

درصد کارگاههای دارای عامل زیان آور

12/6

درصد شاغلین در معرض عامل زیان آور

3/14

درصد کارگاه دارای آب بهداشتی سالم

100

درصد کارگاه دارای کپسول اطفا حریق

86

درصد کارگاه دارای جعبه کمکهای اولیه

5/95

کنترل صدا :

 

شش ماهه اول 1393

درصدکارگاههای دارای عامل زیان آور صدا

5/28

تعداد موارد صداسنجی از کارگاهها

12

کارگاههایی که مورد کنترل صدا قرار گرفته اند

-

کارگاههایی که کنترل مدیریتی انجام شده است

-

طرح کوره های آجر :

 

شش ماهه اول 1393

کوره های تحت پوشش

19

شاغلین تحت پوشش

292

شاغلین تحت پوشش معاینات

62

تشکیل اکیپ شامل پزشک ، ماما ، دارو ، کاردان بیماریها ، کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناس بهداشت محیط جهت انجام بیماریابی و ویزیت بیماران ، بهسازی 3 مخزن آْب آشامیدنی ، بهسازی 12 اتاق مسکونی ، 13 واحد توالت و 18 واحد حمام و انجام معاینات ادواری 62 نفر از کارگران در سال 1393

طرح بهداشت کشاورزی :

 

صنعتی سال 93

سنتی سال 93

کارگاههای تحت پوشش

103

-

شاغلین تحت پوشش

195

3326

 ساماندهی روشنایی در محیط کار :

 

شش ماهه اول 1393

کارگاههای در معرض عامل زیان آور روشنایی

36

کارگاههای مورد سنجش روشنایی

36

کارگاههای دارای روشنایی مناسب

32

کارگاههای دارای روشنایی  نامناسب

4

 

 

برنامه عملیاتی ارگونومی :

شناسایی ، ارزشیابی و کنترل عامل زیان آور ارگونومیکی

 

شش ماهه اول 1393

کارگاه در معرض عامل زیان آور وضعیت نامناسب بدن

78

شاغلین در معرض //     //     //

426

کارگاه در معرض عامل زیان آور ابزار کار نامناسب

0

شاغلین در معرض //     //     //

0

کارگاه در معرض عامل زیان آور حمل بار

41

شاغلین در معرض //     //     //

355