مسئول بخش مردان: خانم پریوش خسروی - پرستار

سمیرا پورحسابی - پرستار

زهرا همتی - پرستار

طاهره نادری - پرستار

پریوش خسروی - پرستار

فوزیه نعمتی - بهیار

فتانه کامکار - بهیار

ناهید حقشنو - بهیار

مسئول بخش اطفال : خانم طاهره نادری - پرستار

 

 

 

مجید کرمی مقدم - کمک بهیار