شماره های ضروری

سرپرست مرکز بهداشت : 48223051

بهداشت محیط : 48223053

بهداشت خانواده : 48220920

مبارزه با بیماریها : 48224352

بهداشت حرفه ای : 4822

نمابر : 48225009

ستاد فوریت های سلامت محیط و کار:

48223053