مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی گودین

در تقسیمات سیاسی کشور ایران روستای گودین مرکز دهستان گودین از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگاور از استان کرمانشاه می‌باشد و در منتهی‌الیه شرقی این استان در مجاورت استان همدان قرار گرفته است. به طوریکه از سه طرف در داخل استان همدان جای گرفته؛ از سمت شمال توسط شهرستان اسدآباد، از سمت جنوب توسط شهرستان نهاوند و از سمت مشرق توسط شهرستان تویسرکان محدود شده و تنها از سمت غرب است که با استان کرمانشاه ارتباط می‌یابد.
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی گودین

تلفن تماس:

48142766

مسئول مرکزاعظم دادفر

پزشکان مرکز: دکتر بهروز گلکار کلهرنیا

بهداشت حرفه ای: حشمت اله امید بخش


خانه های بهداشت

خانه بهداشت قارلق-بهورزان : ولی طاهر خواه- سارا عنبری

خانه بهداشت شورچه - بهورزان: علی شوچه - زهرا عسگری

خانه بهداشت کوچه - بهورز : زهرا قوزی بند

خانه بهداشت طاهرآباد