منشور اخلاقی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کنگاور

***************************************

 ما کارکنان شبکه بهداشت درمان کنگاور که وظیفه بزرگ ارتقا سلامت جامعه را بر عهده داریم باپروردگار خود عهد می بندیم که در رفتار خود تقوی را سرلوحه عمل خود قرار داده وبا ایمان به رسالت خود  

·            خدمتگزاری به مردم را توفیق الهی،مسئولیت خطیر،ارزشمند وافتخار آفرین   می دانیم

·           حصول رضایت باری تعالی را در رضایت خلقش می جوئیم

·           ارزشمندترین منابع را ، نیروی انسانی دانسته وبه اثر گذاری پندار ،رفتار و کردار آنها در مراجعین اعتقاد کامل داریم

·            در هرشرایطی به اصول اخلاقی - صفات معنوی و احکام دین مبین اسلام پایبندیم

·           پاسخگو بودن در مقابل مردم را موجب تعالی خود وسیستم سلامت می دانیم  راز داری را سرلوحه تمامی کارها در سازمان قرار داده وحرمت وکرامت انسانی را در تمامی شئونات سازمانی رعایت خواهیم کرد

·            از غرور و خودپسندی دوری گزیده و خویشتندار و شکیبا و درستکار باشیم

·           از تکروی و تفرقه خودداری نموده ومتحد ومتفق در راه استقرار اهداف سازمانی که همانا ارتقا سلامت جامعه است می کوشیم

·           قوانین ومقررات سازمانی را بنحو احسن رعایت خواهیم کرد

 

باشد که رضایت خلق خدا که همانا رضایت خداوند است تحقق یابد

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور