مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 3

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 3 واقع در شهرک آموزگار شهرستان کنگاور می باشد.

تلفن تماس 48229188

خانه های بهداشت تحت پوشش:

خانه بهداشت قره گزلو:زیبا بهروش

ziba

 

خانه بهداشت

خانه بهداشت شیشیکان- علی محمد پیرزاده و زینب حسین پور

خانه بهداشت عبدالتاجدین - سعید مددی و سمیه عبدالتاجدینی

خانه بهداشت قزوینه -  ناهید قره گزلو

خانه قره گزلو - زیبا بهروش 

خانه بهداشت دهنو -  فوزیه حاجی آبادی