آدرس: مرکز بهداشت شهرستان کنگاور     
شماره تلفن تماس :           08348220920
  
کارشناس مسئول آموزش بهورزی و کارکنان: لیلا حسن آبادی


Image result for ‫مرکز آموزش بهورزی‬‎

دورنما :

مابر آنیم تا از طریق بازنگری و اصلاح نظام آموزش بهورزی موجود و ارتقاء کیفی برنامه های آموزش و بازآموزی کارکنان و پیگیری امور رفاهی , اداری بهورزان و مربیان در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم از میان سایر واحدهای آموزش بهورزی و کارکنان کشور تا پایان دهه 90 از بهترین شاخصهای مدیریتی و آموزشی برخوردار باشیم.

رسالت :

این واحد با بهره گیری از اهداف کلان وزارت بهداشت و درمان ،متولی جذب ، تربیت و بکارگیری نیروهای بومی بعنوان بهورز جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی سطح اول در جامعه روستایی می باشد و در راستای استقرار نظام شبکه های بهداشتی با فناوری روز و در حیطه قوانین و دستورالعملهای موجود متعهد گردیده تا با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در سیستم , خدمات خود را به بهترین شیوه ارائه نماید .