وظایف و عملکردها

شرح وظایف کارگزینی شبکه :

- صدور احکام کلیه پرسنل شبکه ‘ مرکز بهداشت ‘ فوریتها و بیمارستان

- رسیدگی به مرخصی کلیه پرسنل شبکه بهداشت

- صدور و جمع آوری برگه های ماموریت شبکه

- تشکیل کمیته فرعی طبقه بندی مشاغل جهت ارتقا و انتصاب

- چک کردن کاردکس ورود و خروج پرسنل شبکه و ارائه گزارشات به مسئول مربوطه

- انجام امور مربوط به ارزشیابی های سالانه و ارتقا شغلی

- جمع آوری دوره های آموزشی پرسنل جهت بهره مندی از مزایای 176 ساعت دوره آموزشی

- اعزام پرسنل به دوره های آموزشی